pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedre

Katedra je osnovna nastavno - naučna jedinica.
Katedre su nosioci i organizatori nastavnog, naučnog i stručnog rada.

Fakultet organizuje katedru za jednu užu naučnu oblast ili za više srodnih užih naučnih oblasti, sa ciljem koordiniranja nastavnog i naučnog rada u okviru te oblasti, odnosno tih oblasti na Fakultetu.

Katedru čine nastavnici, saradnici i ostali zaposleni.
Radom katedre rukovodi šef katedre, koga bira i razrešava Veće katedre, iz reda profesora, na period od tri školske godine, tajnim glasanjem.

Rešenjem dekana konstatuje se izbor i razrešenje šefa katedre.

Fakultet ima sledeće katedre i to pri odseku / institutu: