pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Instituti / Odseci

Radi efikasnijeg izvršavanja delatnosti Fakulteta i ostvarivanja što povoljnijih rezultata, a u skladu sa karakterom i procesom rada, zaposleni na Fakultetu organizuju se u organizacione jedinice, koje nemaju status pravnog lica.

Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru odseka.
Sva pitanja nastavne delatnosti odseka razmatra i o njima odlučuje Nastavno - naučno veće (odgovarajućeg) instituta.

Za organizovanje i izvođenje naučno-istraživačkog rada i studija Fakultet organizuje institute.

Institut čine svi zaposleni na institutu.
Radom instituta / odseka rukovodi direktor instituta, koga iz reda nastavnika imenuje i razrešava dekan rešenjem, na predlog Nastavno naučnog veća instituta, na period od tri školske godine.