pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Studentske informacije

   

Fakultet raspisuje konkurs za upis na studije i obezbeđuje potrebne uslove studentima za uspešno savladavanje studijskih programa.

Konkurs sadrži: broj studenata za određene studijske programe, uslove za upis, merila za utvrđivanje redosleda kandidata, postupak sprovođenja konkursa, način i rokove za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled, kao i visinu školarine koju plaćaju studenti čije se studiranje ne finansira iz budžeta.

Saglasno osnovnim zadacima Fakultet utvrđuje uslove za upis studenata i na osnovu toga vrši izbor kandidata.Broj studenata koji visokoškolska ustanova upisuje je usklađen sa kadrovskim, prostornim i tehničko-tehnološkim mogućnostima.

Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit, u skladu sa Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima Fakulteta.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata na prijemnom ispitu.

Kandidat za upis na diplomske akademske master studije ne polaže prijemni ispit. Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu dužine studiranja i uspeha postignutog na odgovarajućim osnovnim akademskim studijama.

Kandidati koji konkurišu za upis na doktorske studije pored završenih diplomskih akademskih – master studija, treba i da imaju ukupnu prosečnu ocenu na osnovnim i diplomskim akademskim – master studijama najmanje 8 (osam).

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i diplomskim akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i diplomskim studijama, i na osnovu ostvarenih naučnih rezultata u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Sve aktivnosti upisa i realizacije svih nivoa studija regulisane su Pravilnikom o pravilima osnovnih akademskih studija i Pravilnikom o pravilima akademskih studija 2 i 3 stepena.

Fakultet neprekidno i sistematski prati uspeh studenata i njihovo napredovanje na svakom od studijskih programa koje izvodi i preduzima odgovarajuće mere podrške u slučaju nezadovoljavajućeg uspeha studenata.

Uspešnost studenta u savlađivanju pojedinog predmeta neprekidno se prati i vrednuje tokom izvođenja nastave. Ukupna ocena studenta na jednom predmetu se sastoji od ocene koju je student dobio za predispitne obaveze i za pokazano znanje na ispitu. Minimalno učešće ocene koju student dobija tokom nastave u ukupnoj oceni je 30 %, a maksimalno 70%. Razliku poena student ostvaruje na završnom ispitu. Pojedine delove završnog ispita, koji čine logičnu celinu, student može da polaže i tokom nastavnog procesa. U januarskom i junskom ispitnom roku polaganje ispita je predviđeno u dva termina, tako da student sam može da planira raspored polaganja ispita.

Način i uslovi polaganja ispita su regulisani opštim aktima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta.

Disciplinska i materijalna odgovornost studenata regulisana je Statutom Fakulteta i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu.

Student ima pravo na mirovanje prava i obaveza pod uslovima utvrđenim Statutom Fakulteta.

Lice koje završi studije stiče odgovarajući stručni, akademski, odnosno naučni naziv u skladu sa Zakonom.

Status studenta prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom Fakulteta.